FIRMA IN SEDEŽ ZADRUGE

Firma zadruge je: Koroška kmetijsko – gozdarska zadruga, z.b.o..

Skrajšana firma se glasi: KKGZ, z.b.o..

Sedež zadruge:
Celjska cesta 118,
2380 Slovenj Gradec.

Organi Koroške zadruge so:

OBČNI ZBOR KKGZ
Najvišji organ zadruge je občni zbor KKGZ, ki je organiziran kot predstavniški občni zbor in šteje 60 delegatov. UPRAVNI ODBOR KKGZ
Upravni odbor vodi poslovanje zadruge in skupaj s predsednikom, šteje 9 članov. PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA KKGZ
Predsednik upravnega odbora KKGZ je hkrati tudi predsednik Koroške zadruge. NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor nadzira celotno poslovanje zadruge.DIREKTOR


Direktor vodi poslovanje zadruge in jo tudi zastopa.

Predsednik Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o.:


g. Zapečnik Aleš

Zadrugo predstavlja predsednik zadruge.

Podpredsednik zadruge:


g. Skrivarnik Matej

V primeru zadržanosti predsednika zadruge, predstavlja zadrugo podpredsednik zadruge.

Člani upravnega odbora KKGZ so:

g. Zapečnik Aleš, predsednik in tudi predsednik Področne zadruge Vuzenica-Ožbalt
g. Skrivarnik Matej, podpredsednik
g. Kobold Božo - tudi predsednik Področne zadruge Ledina Slovenj Gradec
g. Rotovnik Hinko - tudi predsednik Področne zadruge Dravograd
g. mag. Hudopisk Jurij - tudi predsednik Področne zadruge Prevalje
g. Pačnik Boris
g. Gorenšek Matej
g. Mrak Leopold
g. Kovač Božo

Upravni odbor vodi poslovanje zadruge.

Člani nadzornega odbora so:

ga. Mirkac Mija, predsednica
g. Praznik Ivan
g. Kotnik Bojan
g. Vernekar Peter.

Nadzorni odbor nadzira poslovanje zadruge.

Direktorica KKGZ z.b.o. je:

ga. Ramšak Danica.

Zadrugo zastopa direktor zadruge brez omejitev. V odsotnosti direktorja zastopa zadrugo njegov namestnik. Poleg direktorja so za zastopanje zadruge pooblaščeni še:

vodja komerciale,

g. Marko Petrič

vodja odkupa in namestnica direktorice,

ga. Gerold Anemarija

vodja pravno kadr. in splošn. služb,

ga. Vajde Renata

, vsak v mejah poslov, ki jih opravlja.

Notranja organiziranost zadruge:

Organizacijski deli zadruge so področne zadruge in sicer:

Področna zadruga Ledina Slovenj Gradec

Področna zadruga Prevalje

Področna zadruga Vuzenica - Ožbolt

Področna zadruga Dravograd.

Vsaka področna zadruga ima naslednje organe:

OBČNI ZBOR PODROČNE ZADRUGE

Občni zbor vsake področne zadruge sestavljajo vsi njeni člani.

UPRAVNI ODBOR PODROČNE ZADRUGE IN PREDSEDNIK PZ

VODJA PODROČNE ZADRUGE