FIRMA IN SEDEŽ ZADRUGE

Firma zadruge je: Koroška kmetijsko – gozdarska zadruga, z.b.o..

Skrajšana firma se glasi: KKGZ, z.b.o..

Sedež zadruge:
Celjska cesta 118,
2380 Slovenj Gradec.

Organi Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o. so:

* OBČNI ZBOR KKGZ

Najvišji organ zadruge je občni zbor KKGZ, ki je organiziran kot predstavniški občni zbor in šteje 60 delegatov.
Delegate izvolijo člani področnih zadrug.

* PREDSENIK ZADRUGE

Predsednik zadruge je tudi predsednik upravnega odbora KKGZ, voli ga predstavniški občni zbor.
Predsednik zadruge in predsednik upravnega odbora KKGZ je ALEŠ ZAPEČNIK.
V primeru zadržanosti predsednika zadruge, ga nadomešča podpredsednik SKRIVARNIK MATEJ.

* UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor skupaj s predsednikom šteje devet članov. Vsaka Področna zadruga izvoli svoje delegate,
ki so naslednji:

- ZAPEČNIK ALEŠ, predsednik in tudi predsednik Področne zadruge Vuzenica-Ožbalt
- SKRIVARNIK MATEJ, podpredsednik zaduge
- KOBOLD BOŽO - tudi predsednik Področne zadruge Ledina Slovenj Gradec
- ROTOVNIK HINKO - tudi predsednik Področne zadruge Dravograd
- Mag. HUDOPISK JURIJ - tudi predsednik Področne zadruge Prevalje
- PAČNIK BORIS
- GORENŠEK MATEJ
- MRAK LEOPOLD
- KOVAČ BOŽO

* NADZORNI ODBOR

Člane nadzornega odbora izvolijo člani področnih zadrug. In sicer vsak področna zadruga enega člana, tako, da NO skupaj tvori štiri člane. Predsednika NO izvolijo oz. imenujejo člani NO na njihovi prvi seji izmed sebe. NO nadzira celotno poslovanje UO KKGZ, direktorja in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Člani NO KGZ Slovenj Gradec so:

- MIRKAC MIJA , predsednica
- KOTNIK BOJAN
- VERNEKAR PETER
- KANOP BRANKO

* DIREKTOR

Direktor zadruge je individualni poslovodni organ. Direktor zadrugo zastopa. Posebej mora skrbeti za to, da je poslovanje zadruge skladno z zakonom in drugimi predpisi. Direktor odgovarja upravnemu odboru KKGZ in občnemu zboru KKGZ. Direktorja imenuje upravni odbor KKGZ za dobo štirih let po prehodnem javnem razpisu. Direktorja v času odsotnosti nadomešča namestnik direktorja.

- direktor KKGZ Slovenj Gradec je PRAZNIK BOŠTJAN.

Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na predlog direktorja imenuje upravni odbor KKGZ za obdobje štirih let.

- vodja računovodstva in financ DANICA RAMŠAK, ki je tudi namestnik direktorja
- vodja komerciale MARKO PETRIČ
- vodja pravno kadrovskih in splošnih služb RENATA VAJDE

* ORGANI PODROČNIH ZADRUG

• OBČNI ZBOR Področnih zadrug, ki ga sestavljajo vsi člani področne zadruge

• UPRAVNI ODBOR področne zadruge ima tri član ali večje število članov, deljivo s tri in enako število namestnikov. Svoje člane izvoli občni zbor vsake posamezne področne zadruge. Člani so izvoljeni za štiri leta. Vsak področni upravni odbor ima PREDSEDNIKA.