Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga - Organiziranost zadruge

FIRMA IN SEDEŽ ZADRUGE

Firma zadruge je: Koroška kmetijsko – gozdarska zadruga, z.b.o..

Skrajšana firma se glasi: KKGZ, z.b.o..

Sedež zadruge:
Celjska cesta 118,
2380 Slovenj Gradec.

Organi Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o. so:

* OBČNI ZBOR KKGZ

Najvišji organ zadruge je občni zbor KKGZ, ki je organiziran kot predstavniški občni zbor in šteje 60 delegatov.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor vodi poslovanje zadruge in skupaj s predsednikom, šteje 9 članov.

PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA KKGZ

Predsednik upravnega odbora KKGZ je hkrati tudi predsednik Koroške zadruge.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzira celotno poslovanje zadruge.

DIREKTOR

Direktor vodi poslovanje zadruge in jo tudi zastopa.

Predsednik Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o.:

g. Vernekar Peter

Zadrugo predstavlja predsednik zadruge.

Podpredsednik zadruge:

g. Kobold Božo

V primeru zadržanosti predsednika zadruge, predstavlja zadrugo podpredsednik zadruge.

Člani upravnega odbora KKGZ so:

- g. Vernekar Peter, predsednik UO KKGZ in tudi predsednik PZ Dravograd

- g. Zapečnik Aleš - tudi predsednik Področne zadruge Vuzenica-Ožbalt

- g. Knez Milan

- g. Kobold Božo - tudi predsednik Področne zadruge Ledina Slovenj Gradec

- g. Mrak Leopold

- g. Podmenik Peter

- ga. Mirkac Mija

- g. Štrekelj Štefan - tudi predsednik Področne zadruge Prevalje

- g. Štajner Marijan.

Upravni odbor vodi poslovanje zadruge.

Člani nadzornega odbora so:

- g. Skrivarnik Matej, predsednik

- g. Rotovnik Hinko

- g. Hedl Jože

- g. Štriker Aleš

Nadzorni odbor nadzira poslovanje zadruge.

Direktor KKGZ z.b.o. je:

- g. Alojz Turjak.

Zadrugo zastopa direktor zadruge brez omejitev. V odsotnosti direktorja zastopa zadrugo njegov namestnik.


Poleg direktorja so za zastopanje zadruge pooblaščeni še:

- vodja finančno računovodske službe-računovodja in namestnica direktorja, ga. Gašper Metka

- vodja pravno kadr. in splošn. služb, ga. Vajde Renata, vsak v mejah poslov, ki jih opravlja.

Notranja organiziranost zadruge:

Organizacijski deli zadruge so področne zadruge in sicer:

- Področna zadruga Ledina Slovenj Gradec

- Področna zadruga Prevalje

- Področna zadruga Vuzenica - Ožbolt

- Področna zadruga Dravograd.

Vsaka področna zadruga ima naslednje organe:

OBČNI ZBOR PODROČNE ZADRUGE

Občni zbor vsake področne zadruge sestavljajo vsi njeni člani.

UPRAVNI ODBOR PODROČNE ZADRUGE IN PREDSEDNIK PZ

Člani upravnega odbora PZ Ledina Slovenj Gradec so:

- g. Kobold Božo, predsednik UO in predsednik PZ

- g. Prednik Ivan, podpredsednik

- g. Lakovšek Tone

- g. Tretjak Jože, st.

- g. Arbiter Bogomir

- g. Pačnik Boris.

Vodja Področne zadruge Ledina Slovenj Gradec je g. Skarlovnik Blaž.

Člani upravnega odbora PZ Prevalje so:

g. Štrekelj Štefan, predsednik UO in predsednik PZ

g. Kajžer Vinko, podpredsednik

g. Gorenšek Matej

g. Močilnik Marko

g. Kotnik Janez

g. Naveršnik Janez.

Vodja Področne zadruge Prevalje je ga. Gostenčnik Zdenka.Člani upravnega odbora PZ Vuzenica – Ožbalt so:

- g. Zapečnik Aleš, predsednik UO in predsednik PZ

- g. Knez Milan, podpredsednik

- g. Keber Boštjan

- g. Vezonik David

- g. Rihter Miroslav

- g. Krajnc Janez.

Vodja Področne zadruge Vuzenica – Ožbalt je g. Grum Borut.

Člani upravnega odbora PZ Dravograd so:

- g. Vernekar Peter, predsednik UO in predsednik PZ

- g. Pešl Leon, podpredsednik

- g. Božič Roman

- g. Konečnik Harald

- ga. Srebnik Rozalija

- g. Duler Rajko.

Vodja Področne zadruge Dravograd je ga. Žvikart Lidija.